avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
Thùng 20

Bình sữa Hegen cao cấp

Thương hiệu:
Hegen
Ngành hàng:
Bình Sữa

avatar

Bình sữa Hegen - 330ml [Hộp đơn] - Núm 2 (3m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫490,000

Giá thị trường

₫550,000

Giá Cộng Tác Viên

₫510,000


avatar

Bình sữa Hegen - 150ml [Tách lẻ] - Núm 0 (0m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 150ml [Tách lẻ] - Núm 1 (1m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 240ml [Tách lẻ] - Núm 2 (3m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 330ml [Hộp đơn] - Không núm

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 330ml [Tách lẻ] - Núm 0 (0m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 150ml [Hộp đơn] - Núm Y (sữa đặc)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 330ml [Hộp đơn] - Núm 1 (1m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 240ml [Hộp đơn] - Không núm

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 150ml [Hộp đơn] - Núm 0 (0m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 330ml [Hộp đơn] - Núm Y (sữa đặc)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 60ml - Núm 2 (3m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 150ml [Hộp đơn] - Núm 3 (6m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 240ml [Hộp đơn] - Núm 1 (1m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 240ml [Tách lẻ] - Núm Y (sữa đặc)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 330ml [Hộp đơn] - Núm 0 (0m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 150ml [Tách lẻ] - Không núm

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 150ml [Tách lẻ] - Núm 3 (6m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 150ml [Tách lẻ] - Núm 2 (3m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 330ml [Tách lẻ] - Núm 2 (3m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 240ml [Tách lẻ] - Núm 1 (1m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 240ml [Tách lẻ] - Không núm

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 60ml - Núm Y (sữa đặc)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 330ml [Tách lẻ] - Núm 1 (1m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 330ml [Tách lẻ] - Không núm

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 330ml [Hộp đơn] - Núm 3 (6m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 330ml [Tách lẻ] - Núm Y (sữa đặc)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 150ml [Hộp đơn] - Không núm

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 240ml [Tách lẻ] - Núm 0 (0m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 150ml [Hộp đơn] - Núm 2 (3m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 60ml - Núm 3 (6m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 60ml - Núm 1 (1m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 60ml - Núm 0 (0m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 240ml [Hộp đơn] - Núm Y (sữa đặc)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 240ml [Tách lẻ] - Núm 3 (6m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 60ml - Không núm

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 240ml [Hộp đơn] - Núm 0 (0m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 240ml [Hộp đơn] - Núm 3 (6m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 240ml [Hộp đơn] - Núm 2 (3m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 330ml [Tách lẻ] - Núm 3 (6m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 150ml [Hộp đơn] - Núm 1 (1m+)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0


avatar

Bình sữa Hegen - 150ml [Tách lẻ] - Núm Y (sữa đặc)

Cân nặng: 500g - Số lượng sỉ: 6
Giá Sỉ

₫0

Giá thị trường

₫0

Giá Cộng Tác Viên

₫0Mô tả sản phẩm

💥 Bình 60ml đi kèm núm 0, 150ml đi kèm núm 1, bình 240ml đi kèm núm 2, bình 330ml đi kèm núm 3 nên nếu bố mẹ chọn núm khác núm kèm bình, Bora sẽ bóc hộp để đổi núm.

✔️ Đặc điểm:
➖ Bình sữa Hegen làm bằng chất liệu PPSU, không BPA, phủ tráng bạc tiệt trùng ứng dụng công nghệ Nano, hạn chế tối đa nguy cơ tiêu chảy ở trẻ.
➖ Bình sữa Hegen được thiết kế van chống đầy hơi thông minh có thể tách khí mà không cần ống thông khí.
➖ Bình sữa Hegen với thiết kế đầu núm ti không nằm chính giữa bình mà nghiêng 1 bên giúp bé bú được đến tận giọt sữa cuối cùng.
➖ Núm ti silicon siêu mềm và hình dáng như bầu ngực mẹ cho bé cảm giác mềm mại như bú mẹ.
➖ Thiết kế vỏ bình sáng tạo chỉ cần thao tác một tay, lắp ráp nhanh trong vòng 5 giây, không có dùng ren vặn như các bình khác.
➖ Bình sữa Hegen có cổ rất rộng, có thể cho tay vào vệ sinh dễ dàng, nhanh chóng.
➖ Bình sữa Hegen chịu được nhiệt độ từ -20 độ C đến 180 độ C, nên có thể thoải mái trữ đông sữa hay tiệt trùng ở nhiệt độ cao.
➖ Bình sữa Hegen có thể sử dụng làm bình sữa, vừa có thể dùng nắp đóng để sử dụng như hộp trữ thức ăn, hộp trữ sữa.
➖ Đặc biệt tuy kiểu dáng bình vuông nhưng lại rất dễ cầm nắm và rất chắc tay, không bám mồ hôi, không mờ hay bay màu.

✔️ Núm ti
➖ Số 0 (1 tia rất nhỏ) cho bé từ 0 - 1 tháng.
➖ Số 1 (1 tia nhỏ) cho bé từ 1 - 3 tháng.
➖ Số 2 (1 tia vừa) cho bé từ 3 - 6 tháng.
➖ Số 3 (1 tia to) cho bé từ 6 - 9 tháng.
➖ Y cắt (1 tia chữ Y) cho bé trên 6 tháng ăn thức ăn đặc.

#bora #binhsua #binhsuahegen #hegen

Sản phẩm cùng ngành hàng

Thùng 20

Bình sữa Hegen cao cấp

Giá Sỉ: ₫490,000Giá thị trường: ₫550,000Giá Cộng Tác Viên: ₫510,000
Thùng 20

Núm ti bình sữa Hegen cam kết chính hãng

Giá Sỉ: ₫230,000Giá thị trường: ₫300,000Giá Cộng Tác Viên: ₫240,000